Nakayama Hakudô


1873 - 1958
10. Dan Iaidô Hanshi ZNKR
10. Dan Kendô Hanshi ZNKR
10. Dan Jôdô Hanshi ZNKR
Meijin
Hasegawa Eishin Ryû Shimomura Ha 16. Soke
Gründer Musô Shinden Ryû
Shindô Munen Ryû (Kanto Ha) 7. Soke
Shinto Muso Ryû Menkyo Kaiden
Schüler von Negishi Shingoro und Hosokawa Yoshimasa

 

s_nakayama1

 

s_nakayama2