Negishi Shingoro


1844 - 1913
Shindô Munen Ryû (Edo Den/Kanto Ha) 6. Soke


s_shingoro

Hosokawa Yoshimasa


1849 - 1923
Hasegawa Eishin Ryû Shimomura Ha 15. Soke

 

s_hosokawa1

s_hosokawa2